รอบทดสอบ วันที่ 23 ธันวาคม 2560   เวลา 08.00 - 17.00 น.   โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์
# รหัส ชื่อ - นามสกุล สายงาน หน่วยงาน
1040811นางสาวจันทร์เพ็ญ ราชานูสายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
2035060นางสาวสุพัสวี โมรากุลสายสนับสนุนวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3056567นายนพปกรณ์ สนธิรัตน์สายสนับสนุนวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4053181นางสาวอุบลรัตน์ เดือดขุนทดสายสนับสนุนวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5054278นางสาวพัชรินทร์ บุญทศสายสนับสนุนวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6039958นางสาวณฐอร พุทธวงค์สายสนับสนุนวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7011130นางสาวชญาภา แจ่มใสสายสนับสนุนวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8039949นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธุ์สายสนับสนุนวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9042712นางสาวรัณวรัชญ์ บุญถึกสายสนับสนุนวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10032751นายธนกฤต พิพัฒน์สกุลกมลสายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11052977นางสาวอมลภัสสร ร่วมทองสายสนับสนุนวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12035088นายทรงสันต์ คล้ายมาลีสายสนับสนุนวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13015206นางวีราวัลย์ จันทร์ปลาสายสนับสนุนวิชาการกองบริการการศึกษา
14021030นางสาวกรณ์จิรัสม์ กิมิฬาร์สายสนับสนุนวิชาการกองบริการการศึกษา
15049894นางสาวพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์สายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
16021534นางศรัณ ชินแสงทิพย์สายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
17018937นางสาวจุไลรัตน์ บริบาลสายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
18048629นางสาวนิตยา บรรจุสายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
19049415นางสาวรุ่งนภา เรืองฤทธิ์สายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
20029881นางสาวชลดา รวยดีสายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
21024489นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่งสายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
22043651นางสาววริศรา วัดสิงห์สายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
23030435นางปราณีพร บุญประภาศรีสายสนับสนุนวิชาการตรวจสอบภายใน
24036360นางสาวสุธันยา พุทธาสายสนับสนุนวิชาการตรวจสอบภายใน
25029342นางสาวพิมชนก แดงโคนาสายสนับสนุนวิชาการตรวจสอบภายใน
26023780นางสาวจิรนันท์ บรรจงภาคสายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
27022048นางสาวกนกริณดา ผาฤพลสายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
28025530นางสลักจิตร แสนสะสมสายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
29035264นางสาวจิราพร ทำโยสายสนับสนุนวิชาการกองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
30028800นางสาวบัญนษร สันฐานสายสนับสนุนวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
31030320นางสาวณธกมล ลูกคำสายสนับสนุนวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
32030302นางสาวอุบลรัตน์ รุยันต์สายสนับสนุนวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
33048028นายพีร ปัทม์กชกรสายสนับสนุนวิชาการตรวจสอบภายใน
34050890นายวรพันธุ์ นิลสำราญจิตสายสนับสนุนวิชาการตรวจสอบภายใน
35036351นางสาวเฉลิมขวัญ แซ่ไหลสายสนับสนุนวิชาการตรวจสอบภายใน
36011307นางสาวณัฐณิชา กลีบบัวบานสายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
37011015นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์สายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
38061320นายวุฒิไกร ประวัติพงษ์สายสนับสนุนวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
39032197นางสาวสุภาพร ประจงใจสายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
40063955นางสาวกันยารัตน์ อ่อนสังข์สายสนับสนุนวิชาการกองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
41067032นายสุรศักดิ์ วรรณรามสายสนับสนุนวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
42067041นางสาวชญานิศา เอี่ยมประเสริฐสายสนับสนุนวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
43066130นายจิรายุส พูลสวัสดิ์สายสนับสนุนวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
44033390นางธนันพัชญ์ ภุมมาลาสายสนับสนุนวิชาการสำนักทรัพย์สินและรายได้
45011449นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์สายสนับสนุนวิชาการกองพัฒนานักศึกษา
46060145นางสาววชิราภรณ์ ณ พลสายสนับสนุนวิชาการสำนักทรัพย์สินและรายได้
47068235นายไพโรจน์ กลั่นวารีสายสนับสนุนวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
48053630นางสาวปัญชลิกา ตะเคียนรามสายสนับสนุนวิชาการสำนักทรัพย์สินและรายได้
49068068นายปกป้อง ชัยเพชรสายสนับสนุนวิชาการสำนักทรัพย์สินและรายได้
50054896นางสาวธนัชพร ทุมวงศ์สายสนับสนุนวิชาการสำนักทรัพย์สินและรายได้
51058653นางสาวสุภาพร สารัตน์สายสนับสนุนวิชาการสำนักทรัพย์สินและรายได้
52035343นายพงศักดิ์ รุ่งสงสายสนับสนุนวิชาการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
53042060นายสมพงษ์ อิงคนันทสิทธิ์สายสนับสนุนวิชาการกองพัฒนานักศึกษา
54061074นางสาวสุนีรัตน์ สุวรรณ์สายสนับสนุนวิชาการสำนักทรัพย์สินและรายได้
55063760นางสาวธนาพร อินทจันทสายสนับสนุนวิชาการสำนักทรัพย์สินและรายได้
56064609นางสาวปรัศนีย์ ทับประสิทธิ์สายสนับสนุนวิชาการสำนักทรัพย์สินและรายได้