รอบทดสอบ วันที่ 16 ธันวาคม 2560   เวลา 08.00 - 17.00 น.   โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์
# รหัส ชื่อ - นามสกุล สายงาน หน่วยงาน
1044562คุณสุพพัต เสกทวีลาภสายสนับสนุนวิชาการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2040884นางสาววิภา คงสูงเนินสายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
3055956นางสาวกัญญาณัฐ หนูคงสายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
4049142นางสาวณัฎยา บรรชาธรสายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
5011097นางสาวตวงพร เซอร์ประยูรสายสนับสนุนวิชาการกองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
6011916นางสิริพร ป้อมจัตุรัสสายสนับสนุนวิชาการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7011555นางพจนา ไอยรัตน์สายสนับสนุนวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8036448นางสาวภิญญาพัชญ์ คงสอนสายสนับสนุนวิชาการกองบริการการศึกษา
9037068นางสาววาลินี ส้มมีสีสายสนับสนุนวิชาการกองบริการการศึกษา
10026381นางสาววัลวิกา สัตถาวรสายสนับสนุนวิชาการกองบริการการศึกษา
11011582นางสุจิตรา สุขสมบูรณ์วัฒนาสายสนับสนุนวิชาการกองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
12013553นางสาวแคชรินทร์ ทับทิมเทศสายสนับสนุนวิชาการกองบริการการศึกษา
13037447นางสาวชลธิยา เลิศอนันต์สายสนับสนุนวิชาการกองบริการการศึกษา
14011051นางจุฑารัตน์ สมอครสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15065034นางสาวพรปวีณ์ อุดมเลิศชัยรัฐสายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
16044756นางสาวพรพิมล หงษ์เวียงจันทร์สายสนับสนุนวิชาการกองบริการการศึกษา
17025673นางสาวอุษา ขาวคมสายสนับสนุนวิชาการกองบริการการศึกษา
18028060นางสาวสิริวรรณ์ มโนวรรณ์สายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
19030911นางสาวสุรัสวดี แย้มประโคนสายสนับสนุนวิชาการกองบริการการศึกษา
20031231นางสาวอรอุมา ชมชิดสายสนับสนุนวิชาการกองบริการการศึกษา
21057053นางสาววิชุดา คงศีลสายสนับสนุนวิชาการกองบริการการศึกษา
22010953นางถวิลหวัง ปิ่นประดับสายสนับสนุนวิชาการกองบริการการศึกษา
23047047นางสาวพัชรีภรณ์ อินทสอนสายสนับสนุนวิชาการกองบริการการศึกษา
24052622นางสาวกมลทิพย์ กางแก้วสายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
25016823นายบุญเรือง เกตศรีสายสนับสนุนวิชาการกองบริการการศึกษา
26056203นางสาวพรรณพัชร์ เกษประยูรสายสนับสนุนวิชาการกองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
27026123นางสาวเพชรรัตน์ แสงเงินยอดสายสนับสนุนวิชาการกองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
28035907นางเจนจิรา ปราบปรีสายสนับสนุนวิชาการกองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
29043679นางสาวศิวิมล เชื้อรุ่งสายสนับสนุนวิชาการกองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
30029845นางสาววาทินี เรเรืองสายสนับสนุนวิชาการกองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
31044701นางสาวภูรีรัตน์ สัตถาวรสายสนับสนุนวิชาการกองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
32049488นางสาวกรรณิกา ทองคำสายสนับสนุนวิชาการกองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
33023541นายนิติรัฐ เอี่ยมสำอางค์สายสนับสนุนวิชาการกองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
34034353นางสาวสุภาวดี สมุดไทยสายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
35031947นางสาวปุนรดา อิ่มวงษ์สายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
36047199นางสาวอัจฉรา กำเนิดรัตน์สายสนับสนุนวิชาการกองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
37049203นายปราโมท เบ็ญจะชาติสายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
38047171นางจิตรกันยา ปิมปาสายสนับสนุนวิชาการกองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
39025619นางสาวอรวรรณ สุขมาสายสนับสนุนวิชาการกองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
40050679นายยศพล กิจสันทัดสายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
41039084นางสาววรัทยา ยาลังกาญจน์สายสนับสนุนวิชาการกองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
42043236นางจันทร์ที อัตพุฒสายสนับสนุนวิชาการกองพัฒนานักศึกษา
43030850นางสาววาสนา พงษ์วิลัยสายสนับสนุนวิชาการกองพัฒนานักศึกษา
44030339นางสาวณิชาภา สุวรรณยุหะสายสนับสนุนวิชาการกองพัฒนานักศึกษา
45034399นางมณฑิกานต์ ม่วงน้อยสายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
46026672นางสาววิภาดา แสงสว่างสายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
47055161นายพิพัฒน์ ปิยะพงศ์เดชาสายสนับสนุนวิชาการกองพัฒนานักศึกษา
48011528นางอมรวดี กลิ่นจันทร์สายสนับสนุนวิชาการกองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
49019284นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์สายสนับสนุนวิชาการกองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
50067784นางสาวนัฐลดา ศรีหิรัญสายสนับสนุนวิชาการกองบริการการศึกษา
51028042นายธงชัย เอนกวศินชัยสายสนับสนุนวิชาการกองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
52052368นางสาวญานิกา พินิจสายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
53054648นางยุภา พุกพูลสายสนับสนุนวิชาการกองคลัง
54571021นางสาวมนฤดี ดวงแก้วสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
55040909นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวรสายสนับสนุนวิชาการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
56054435นางสาวสโรชา บินอับดุลเลาะสายสนับสนุนวิชาการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
57062947นางสาวจินตนา ดำรงสันติธรรมสายสนับสนุนวิชาการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
58059855นางบุญทิน ทองยศสายสนับสนุนวิชาการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
59049072ว่าที่ร.ต.หญิงหนึ่งฤทัย สนั่นรัมย์สายสนับสนุนวิชาการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
60061611นางสาวณัฐธิดา กาแก้วสายสนับสนุนวิชาการสำนักทรัพย์สินและรายได้